Identificarse

Entra na tua conta

Nome de usuario *
Contrasinal *
Lémbrame

ESTUDO DO IMPACTO DA COVID-19 NO PRIMEIRO TRIMESTRE DO 2021, NO SECTOR DOS ÁRIDOS

Informe de resultados novena enquisa de evolución do sector dos áridos, a nivel nacional e a nivel autonómico que recolle as opinións de 161empresas, sobre a situación do sector no primeiro trimestre do 2021.

Os principais resultados son os seguintes: 

 • Representatividade similar ás anteriores (161 respostas)

 • Primeiro crecemento da actividade media, aínda moi leve: +0,81%.

- O 64,4% das empresas produciu máis.

- Preocupa o 21,2% de empresas cuxa actividade segue retrocedendo e que seguen recortando emprego.

 • O nivel de ofertas segue baixo, pero mellorou no período.

 • A importancia dos problemas derivados da pandemia redúcese de forma moi importante.

 • Os ERTE en vigor son xa moi escasos.

 • En xezral, as empresas móstranse máis optimistas.

 • O 44,9% considera que a situación mellorará (fronte ao 18,1% que o pensaba en xaneiro), o 33,3% que se manterá igual (fronte ao 22,7%) e o 20,3% que irá a peor (fronte ao 43,4%).

Máis en detalle:

Saúde

 • A incidencia da Covid-19 entre traballadores baixa pero segue a niveis altos (20% de empresas con casos), moi superiores aos do momento de confinamento, en consonancia coa maior capacidade de diagnose e coa expansión da enfermidade nese momento.

 • Desafortunadamente, o número de empresas con algún traballador contaxiado que orixinou contagios internos entre traballadores é do 7,1% destas (1,4% do total de empresas).

 • A porcentaxe das empresas onde os traballadores de risco (segundo o Ministerio de Sanidade) están a poder acudir ao posto de traballo por decisións do Servizo de Prevención, está estancado en niveis do 94%.

Actividade media

 • Desde o inicio da pandemia, por primeira vez rexístrase un crecemento de actividade media, moi leve aínda, do +0,81%, o mellor dato da serie.

- Mellor dato da serie, desde o inicio da pandemia, co 100,81% de actividade.

 • A curva de distribución mostra un groso de empresas (78,8%) cuxa actividade estivo igual ou creceu.

- Preocupa o 21,2% de empresas cuxa actividade segue retrocedendo.

- O 64,4% das empresas produciu máis.

 • En xeral o perfil é moito mellor que nas enquisas anteriores, cunha mellora xeneralizada, é dicir que as estimacións anteriores víronse superadas polos datos reais. 

 • Redúcense considerablemente as diferenzas por franxas de produción, con menos de 8 pp de diferenza. O mellor comportamento móstrase entre as empresas de produción entre 200.000 e 300.000 toneladas (105,93%) mentres que o peor rexístrase nas empresas de menos de 100.000 t (77,52%).

 • O % de actividade declarado, ponderado por produción, é do 101,90%, dato case idéntico ao dato obtido sen ponderación.

Facturación

 • As empresas declaran que a súa facturación creceu no I trimestre de 2021 un imperceptible pero esperanzador +0,33% de media.

 • Prodúcese unha melloría de respecto ao dato estimado en 2020 de case 16 pp.

Ofertas

 • Aínda que a situación evolucionou positivamente desde a enquisa anterior, co mellor dato da serie, aínda require dunha drástica mellora e estase lonxe da situación de normalidade.

 • O nivel de novas ofertas segue moi baixo (5,22/10), mellorando ata o -42% por baixo do normal, o que segue augurando un parón diferido da actividade, se non se adoptan medidas dinamizadoras da construción.

Procesos afectados e problemas

 • A xestión de persoas foi a área máis afectada no I trimestre, seguida da estratexia comercial, a comunicación con clientes, empregados e provedores, os impagados e os cocientes de liquidez, aínda que xa están a un nivel de afectación moi baixo.

 • A continuidade do negocio, o cumprimento de contratos e a subministración a clientes son as áreas menos afectadas.

 • Os problemas derivados da COVID-19 van reducindo a súa importancia, cun nivel medio de pouco importante.

 • Destaca a incertidume como o problema máis importante.

 • Seguen en importancia, pero moito menos grave, a perda de cualificación crediticia de clientes, o anuncio de aprazamentos de pagos por clientes e emerxe como problema a falta de subministracións e repostos, pero todos eles seguen evolucionando positivamente.

 • Repunta en importancia a falta de transportistas, aínda que cun impacto baixo.

 • O resto de problemas deixa de ser relevantes.

 • Desde o inicio da crise, todos os problemas melloraron, excepto a falta de transportistas, que empeorou. O desabastecemento de EPIs, a dificultade para acollerse a ERTEs e a paralización das obras son os que máis melloran.

 • No primeiro trimestre empeoran a dispoñibilidade de repostos, a coordinación de horarios entre as canteiras e as obras, os traballadores e directivos con síntomas de COVID-19 e os incidentes por cuestións de mobilidade.

 • En media, as empresas consideran que os seus problemas seguen diminuíndo en importancia (-47%), apuntando a unha progresiva normalización da actividade.

Emprego

 • No 13% dos casos, as empresas declararon que os seus persoais diminuíron no I trimestre de 2021, o que representa unha mellora de 3 pp respecto a a estimación previa.

 • Pola contra, o 11% das empresas ha visto que o seu persoal creceu e o 76% mantena igual.

 • Desde o inicio, a situación mellorou en preto de 44 pp.

 • O 1% das empresas declara recorrer ao ERTE no I trimestre de 2021. Non están previstos no 99% dos casos.

 • Unicamente o 5% das empresas que o solicitou teno vixente nestes momentos.

 • É dicir que, sobre o total de empresas do sector, só o 1,4% teñen vixente un ERTE actualmente.

Viabilidade

 • No 60% dos casos, as empresas non ven comprometida a súa viabilidade. O 6,0% (o mesmo dato que na enquisa anterior) si e o 28% non o sabe.

 • Desde o inicio, a situación mellorou en preto de 32 pp.

Concursos de acredores

 • No I trimestre de 2021, as perspectivas son máis optimistas que na enquisa anterior. O 89% non considera que deba recorrer ao concurso de acredores, o 11% non o sabe e ningunha considera que deberá facelo.

 • Desde o inicio, a situación mellorou en máis de 26 pp.

Préstamos ICO

 • O 41% das empresas declara recorrer a créditos ICO, pero mentres que o 97% das que o solicitaron puidérono obter, o 3% víronse rexeitadas.

 • O 57% non recorreu a eles.

Evolución da situación en 2021

 • O 44,9% considera que a situación mellorará (fronte ao 18,1% que o pensaba en xaneiro), o 33,3% que se manterá igual (fronte ao 22,7%) e o 20,3% que irá a peor (fronte ao 43,4%).

 • O índice de confianza sobe de 1,78/5 (peor) a 3,1/5 (mellor).

          Descarga o informe

 

 

ENERXÍA E MINAS Necesitamos enxeñeiros/as en enerxía e recursos minerais

A sociedade necesita enxeñeiros/as en enerxía porque é necesario proporcionar servizo de enerxía aos ámbitos doméstico e industrial. E ademais facelo acoutando os efectos que sobre o clima teñen a produción e o uso de enerxía.
 
Para dar resposta a esta necesidade na Escola de Ingeriería de Minas e Energia (http://minaseenerxia.uvigo.es/es/) imparten o Grao en Enxeñería da Enerxía, única titulación de grao en Galicia que forma a especialistas neste ámbito: enxeñeiros e enxeñeiras capaces de deseñar, optimizar e dirixir tecnicamente os procesos tecnolóxicos que van desde a xeración da enerxía ata o nivel de usuario de enerxía térmica ou eléctrica (produción, almacenamento, transporte, distribución, mercados).
 
Un sector en expansión no que a empregabilidade é moi elevada. Na mesma liña, os enxeñeiros/ as de recursos minerais han de prover á industria das materias primas necesarias para fabricar as tecnoloxías antes mencionadas e as asociadas á dixitalización dos procesos industriais.
 
No Grao en Enxeñería dos Recursos Mineiros e Enerxéticos fórmase a profesionais que coñecen os usos dos recursos minerais e os procesos tecnolóxicos asociados á súa procura, extracción e transformación, capaces de expor solucións compatibles co medioambiente e que coñecen as tecnoloxías de reciclaxe, renovación e reutilización de residuos mineiros e industriais. Trátase dunha titulación única en Galicia que habilita para a profesión regulada de enxeñeiro/a técnico/a de minas.
 

LER MAIS:  ENLACE Ó FARO DE VIGO

OS MINEIROS DE TOURO - O PINO INTÉGRANSE NA PLATAFORMA POLA FORMACIÓN PROFESIONAL PROMOVIDA POR ARIGAL

O pasado 2 de xuño a Asociación Galega de Áridos reuniuse coa Asociación de Traballadores Mineiros Touro - O Pino para asinar un convenio para a integración da Asoc. Mineiros Touro na plataforma pola formación profesional no eido mineiro que promove Arigal.

A Asociación de Traballadores Mineiros Touro - O Pino traballa fundamentalmente para promover a industria na súa comarca, na que a mineira ten unha fundada base territorial, contribuíndo ó desenrolo económico e social sostible, defendendo o traballo no sector mineiro e primando a sustentabilidade e compatibilidade sociolóxica e medioambiental da minería con outros sectores primarios da economía da zona, e de Galicia no seu conxunto, baixo un marco nacional e internacional.

Ante o declive demográfico do rural galego ámbalas entidades poñen de manifesto a necesidade de promover un desenrolo económico, baseado na explotación de tódolos recursos naturais agrícolas, gandeiros, forestais e do subsolo e complementado pola creación de industrias que engadan valor económico aos nosos recursos.

Este desenrolo ten que facerse seguindo estrictos criterios de sustentabilidade medioambiental, social e económicos, de xeito que sirva para crear postos de traballo estables e asentar poboación nos concellos de Touro e O Pino e en todo o rural galego.

Pero para que este desenrolo sexa posible, un pilar fundamental é a formación profesional dos traballadores; e por elo, Arigal está promovendo unha plataforma para impulsar a implantación en Galicia do ciclo de sondeos e operacións mineiras en réxime de formación profesional dual.

A plataforma conta co apoio das mais importantes empresas de áridos de Galicia así como compañías de sondeos, excavacións, constructoras e operadoras portuarias, ás que agora se une a Asociación de Mineiros de Touro – O Pino.  

ERIMSA POTENCIA A INNOVACIÓN DO SECTOR MINEIRO COA LIÑA DE AREAS SILÍCEAS Q- SAND PARA MÚLTIPLES APLICACIÓNS

A compañía satisfai a demanda da industria química e da construción, entre outros sectores, cunha liña de produtos que se caracteriza pola súa versatilidade e elevada calidade

Erimsa, que avoga por unha minería moderna e sostible, continúa apostando pola innovación para dar un novo impulso a un sector xerador de riqueza, fundamental para o desenvolvemento socioeconómico de Galicia e de todo o territorio nacional. A compañía ampliou a súa gama de areas  silíceas con  Q- Sand, que ten múltiples aplicacións e está especialmente enfocada á fabricación de morteiros e pinturas,  abrasivos,  fundición e  ferroaleaciones, entre outros.

A empresa comercializou en 2020 máis de 25.000 toneladas de areas especiais, esenciais para a construción de infraestruturas básicas, como vivendas, estradas ou hospitais. Os áridos son a segunda materia prima máis utilizada despois da auga. A previsión do mercado é un incremento potencial da demanda por parte de diferentes sectores.

A versatilidade da gama  Q- Sand fai que o seu uso sexa tamén de gran eficacia en pavimentos especiais, superficies deportivas, tanto de céspede natural como artificial e xardinería,  abrasivos industriais, prefabricados…  Tamén se emprega para mellorar o funcionamento dos  filtros e sistemas de depuración.

 Erimsa utiliza procesos innovadores para asegurar a sustentabilidade económica e ambiental na produción destes materiais, para o que emprega como materia primeira cuarzo seleccionado, libre de materia orgánica e  impurezas, fornecendo unha area de elevada calidade, totalmente seca, garantindo continuidade e estabilidade nas condicións físicas e químicas dos produtos. Así mesmo, os cortes  granulométricos son moi precisos, mesmo por baixo de 1 mm.

A empresa aposta por outorgar valor engadido coa práctica da súa actividade empresarial.   Q- Sand é o resultado do seu empeño por avanzar no desenvolvemento de produtos que contribúan á modernización do catálogo de produtos da empresa e que acheguen solucións a outros sectores.

Esta liña de areas  silíceas únese ao primeiro lanzamento levado a cabo por  Erimsa. Despois de anos de estudos, en 2015, o departamento de I+D+i desenvolveu as areas  Q- Bed, avaladas por veterinarios para utilizar como camas para vacas. Na actualidade, lidera o mercado con este produto que incide nun mellor benestar animal ao proporcionar maior calidade do repouso ás reses.

A compañía ten no mercado outras gamas de áridos para diferentes aplicacións.  Q-Golf aconséllase para a construción e o mantemento dos campos de golf, e  Q-Play é a liña apropiada para mellorar as superficies das instalacións deportivas.

Erimsa, que conta con catro centros de produción en Galicia e Castela e León, comercializa as areas  Q- Sand desde A Estrada (Pontevedra) a granel ou envasadas en  big- bag. Dispón dun eficiente sistema loxístico para a súa distribución.

ERIMSA LANZA A súa CAMPAÑA “A miña SEGURIDADE, TAMÉN A túa RESPONSABILIDADE” PARA REFORZAR O seu COMPROMISO CO OBXECTIVO DE 0 ACCIDENTES

A compañía, que suma máis de tres décadas de minería sostible, lanza unha campaña de comunicación para implicar ao seu equipo humano na creación dunha contorna de traballo máis seguro

Ao longo dos seus máis de trinta anos de historia,  Erimsa sempre estivo comprometida co desenvolvemento dunha minería sostible, sendo a seguridade e a saúde do seu traballadores un dos seus piares fundamentais.  A compañía traballa cunha “filosofía de cero accidentes”, o que significa que todos os incidentes no ámbito laboral pódense previr. Consciente de que as melloras non teñen límites, inviste continuamente na formación dos seus empregados, na elaboración de procedementos de traballo e na mellora das súas instalacións para garantir que todos os que, dun modo ou outro, forman parte da empresa finalizan cada día a súa xornada laboral sen incidentes.

O seu traballo preventivo baséase na identificación de riscos laborais, avaliación e eliminación, así como na formación, o compromiso e a comunicación entre todos os membros da compañía. Estas medidas permitiron períodos de máis de 6.000 días consecutivos sen accidentes nalgunha das súas plantas.

Erimsa é consciente de que as organizacións con capacidade para traballar en equipo, de forma que todos preocúpense pola seguridade e a saúde dos seus compañeiros, poden alcanzar o seu obxectivo de cero accidentes. No marco deste compromiso coa seguridade adquirido polos traballadores, a empresa lanza a campaña “A miña seguridade, tamén a túa responsabilidade”, na que,  a través de exemplos cotiáns, anima aos seus empregados a que coiden dos seus compañeiros, intercámbiense consellos e advirtan acerca dos posibles riscos ou accións inseguras detectadas, sempre dentro dun marco de confianza e respecto.“Para todos os que formamos parte de  Erimsa a seguridade e a saúde é a nosa prioridade. Non é aceptable a fabricación dun produto á conta de vidas humanas ou a unha deterioración da saúde. Temos moi  interiorizada a importancia de evitar situacións que poidan supoñer un risco. Os protocolos establecidos son moi estritos, e están moi marcados. Grazas a isto conseguimos manter baixo control os accidentes desde hai moitos anos. Con todo, somos conscientes de que, se queremos ter éxito, é esencial que todos velemos pola seguridade dos nosos compañeiros”, explica o director xeral, José Antonio Valencia.

Para lograr sensibilizar a todos os profesionais relacionados coa súa actividade, no desenvolvemento da campaña  Erimsa utiliza como ferramentas gráficas carteis e adhesivos con imaxes de situacións reais, onde son os propios traballadores os que se avisan dalgún risco detectado e felicítanse por previr un posible incidente. Os carteis acompáñanse de textos breves, sinxelos e contundentes, onde se pide aos compañeiros que velen “pola nosa seguridade xa que a nosa familia espéranos ao finalizar a xornada laboral”.

“A campaña está a ter moi boa acollida. É unha acción máis para continuar avanzando no gran reto que nos seguimos expondo a nivel global: 0 accidentes. Confiamos en que cale a mensaxe e que a prevención se oriente tamén  horizontalmente, entre compañeiros”, sostén José Antonio Valencia.

Erimsa asume como parte da súa responsabilidade empresarial e social proporcionar unha contorna óptima de benestar, seguridade e saúde laboral no desenvolvemento dos diferentes labores que engloba a súa actividade: escavación, extracción,  cribado, carga e transporte, entre outras. Desde 1980, extrae cuarzo de forma sostible nas comunidades autónomas de Galicia e Castela e León. Dispón de catro centros nas provincias da Coruña (Frades), Lugo (Begonte), Pontevedra (Castelo) e Salamanca (Bóveda do  RíoAlmar), nos que trata o cuarzo antes da súa exportación a Noruega e Islandia a través dos portos da Coruña e Avilés. É a 2ª compañía con maior volume de exportacións a granel do porto coruñés e está situada tamén no segundo lugar en canto ao nivel de produción de áridos.SOBRE ARIGAL

A Asociación Galega de Áridos (Arigal) é unha organización empresarial galega integrada por máis de 74 empresas que desevolven a súa actividade nas distintas áreas do sector dos áridos: industria, fabricación, tratamento e distribución. En total, as firmas asociadas operan en 75 centros de actividade e xeran arredor de 3.600 postos de traballo, entre empregos directos e indirectos. No exercicio de 2019 os asociados de Arigal sumaron unha cifra de negocio conxunta de 51,2 millóns de euros.

 

Boletín informativo

Súmate aos centos de persoas que reciben o noso boletín informativo Arigal Novas enviándonos un correo electrónico coa túa solicitude ao seguinte enderezo: info@arigal.gal