ESTUDO DO IMPACTO DEL COVID-19 NO SECTOR DOS ÁRIDOS - 4ª Enquisa de diagnose

Informe de resultados cuarta da enquisa de evolución do sector dos áridos, a nivel nacional, e a nivel autonómico, que recolle as opinións de 147 empresas, sobre a situación entre o 27 de maio e o 23 de xuño.
 
Os principais resultados son os seguintes: Algo menos representativa que as anteriores (147 respostas, 14 delas de Galicia)
 
 
 
 
A. Saúde: Prosegue a redución da incidencia do COVID-19, no sector
 • A incidencia da COVID-19 entre traballadores segue sendo baixa. (Galicia, cero casos)
 • Pasouse do 8,97% de empresas con algún traballador infectado na primeira enquisa, ao 1,28%, dato lixeiramente superior ao anterior. E pasouse de 0,52% empresas con casos de contaxio entre traballadores naquela enquisa, a 0% no último cuestionario.
 • A porcentaxe das empresas onde os traballadores de risco (segundo o Ministerio de Sanidade) están a poder acudir ao posto de traballo por decisións do Servizo de Prevención, atópase estancado na contorna do 80%.

B. Caída da actividade: lenta melloría, pero con perspectivas negativas

 • A curva de distribución de empresas divídese nun groso cuxa actividade se achega ao 70%-80% de actividade media declarada, (Galicia: 73,29%), mentres que un 12% está por baixo do 20% de actividade.
 • A caída de actividade media é do -28,98%, nas últimas semanas.
 • É preocupante observar que máis de dous meses despois da suspensión de actividades, a actividade dista moito de recuperarse.
 • Espérase que a facturación se reduza un -24,1% de media, (Galicia: -33,46%) cunha progresiva melloría de expectativas case 7 pp, respecto ao período anterior. A caída de vendas para o ano será do -27,9%. A perspectiva mellorou, novamente, case 7 pp.
 • Aínda que a porcentaxe de empresas que estiman que a súa facturación reducirase en 2020 é moi alto, do 91,1%, produciuse unha melloría da opinión de 5 pp, lográndose o mellor dato da serie


C. O nivel de novas ofertas segue moi baixo (4,61/10), pero prosegue a súa lenta melloría, estando no -48,8% por baixo do normal, o que sigo augurando un parón diferido da actividade, se non se adoptan medidas dinamizadoras da construción. A situación require dunha drástica mellora.

D. Viabilidade das empresas: a opinión é algo máis optimista, aínda que negativa

 • A estratexia comercial, os cocientes de liquidez e tesourería e os impagados son as áreas máis afectadas. O cumprimento de contratos é a área con problemas considerados como menos relevantes.
 • En media, as empresas consideran que os seus problemas seguen diminuíndo en importancia, apuntando a unha progresiva (pero lenta) normalización da actividade. Destacan a incerteza, o desabastecemento de EPIs, a paralización de obras e a perda de cualificación crediticia de clientes, como principais problemas.
 • No 43,0% dos casos, as empresas consideran que o persoal diminuirá. (Galicia: 35,71%). Por primeira vez, en catro enquisas, case o 4% das empresas considera que o seu persoal poderá crecer.
 • No 55,7% dos casos, as empresas non ven comprometida a súa viabilidade. O 5,1% si e o 39,2% non o sabe. A opinión é lixeiramente máis optimista e o % de empresas que vían comprometida a súa viabilidade reduciuse á metade.
 • O 78,5% non considera que deba recorrer ao concurso de acredores, o 21,5% non o sabe e o 0% considera que deberá facelo. A porcentaxe de empresas que non o ven claro é aínda moi alto, de case o 20%.
 • O 31% das empresas declara recorrer ao ERTE, repartíndose estas a o 50% entre os de causas económicas e os de forza maior. O 62,2% non recorreu a eles nin o ten previsto. (Galicia: 78,57%)
 • O 39,2% das empresas declara recorrer a créditos ICO, pero mentres que o 87% das que o solicitaron puidérono obter, o 13% víronse rexeitadas. O 60,8% non recorreu a eles. (Galicia: 57,14%)

 

          Descarga o informe

 

 

O Goberno aproba a Estratexia Española de Economía Circular para reducir a xeración de residuos e mellorar a eficiencia no uso de recursos

A Estratexia, denominada “España Circular 2030”, marca obxectivos para esta década que permitirán reducir nun 30% o consumo nacional de materiais e recortar un 15% a xeración de residuos respecto a 2010

O Consello de Ministros deu luz verde este 2 de Xuño á Estratexia Española de Economía Circular ( EEEC) ―”España Circular 2030”―, que senta as bases para superar a economía lineal e impulsar un novo modelo de produción e consumo no que o valor de produtos, materiais e recursos mantéñanse na economía durante o maior tempo posible; no que se minimice a xeración de residuos e aprovéitense ao máximo aqueles cuxa xeración non se puido evitar.

A súa execución materializarase a través de sucesivos plans de acción  trienales, que recollerán as medidas concretas a desenvolver pola Administración Xeral do Estado para implementar actuacións en economía circular en España. O primeiro deles será presentado a finais de 2020 e abarcará o período 2021-2023.

Implicacións ao sector dos áridos

Aínda que a Estratexia de Economía Circular está dotada dun carácter transversal, identifica seis sectores prioritarios: construción, agroalimentario, pesqueiro e forestal, industrial, bens de consumo, turismo e sector téxtil e confección. En particular, é fundamental aproveitar as oportunidades que ofrece a economía circular para desenvolver unha industria española centrada na reciclaxe.

A importancia do sector mineiro queda reflectida na análise da gran dependencia europea de materias primas como a auga, os metais ou os minerais e a súa volatilidade, polo que se propón a recuperación dos residuos e procesos de produción máis eficientes.

Os residuos de construción e demolición constitúen así mesmo una das áreas prioritarias a nivel europeo, estimándose que xeran entre un 25 % e un 30 % dos residuos da Unión, cun amplo potencial de mellora a través de técnicas de reciclaxe, que actualmente oscila entre o 10 % e o 90 % segundo os Estados da Unión, sendo o seu maior problema que os materiais valiosos non sempre se identifican, recollen por separado e  valorizan adecuadamente.

Destacan as seguintes liñas de actuación con relevancia para o sector:

 •     Exponse novas oportunidades para o financiamento de proxectos que fomenten o tránsito cara á economía circular e a  bioeconomía. Neste sentido e no ámbito dos residuos, poderán ser obxecto de financiamento actividades vinculadas á prevención, preparación para a reutilización e a reciclaxe.
 •     Para facilitar o cambio necesario cara á economía circular son fundamentais as ferramentas que faciliten o que os consumidores conten coa necesaria información á hora da toma de decisións de compra. A transparencia é clave para iso, e os sistemas de certificación voluntarios,  ecoetiquetas, as declaracións ambientais de produto, ou a Análise de Ciclo de Vida ( ACV), son bos exemplos diso.
 •     A contratación pública representa unha parte importante do consumo, polos volumes de gasto das distintas administracións públicas dentro do mercado, polo que se considera unha ferramenta clave para a transición cara a unha economía circular. Por iso, débense fomentar accións para implementar a Contratación Pública Verde, establecendo medidas ou elaborando criterios para ser utilizados polos distintos órganos de contratación.
 •     Traballar en prol de mellorar a eficiencia do uso da auga nos ciclos produtivos para reducir a súa demanda mediante os instrumentos da política da auga, como a planificación hidrolóxica e a xestión sostible dos recursos hídricos, pero tamén a través dos instrumentos propios dunha economía circular.
 •     Materias primas secundarias: o uso de materias primas secundarias permitirá facer un uso máis sostible dos recursos naturais, así como crear confianza nos consumidores cara a formas de consumo responsables.

  A  EEEC recolle tamén un conxunto de indicadores para avaliar o seu grao de implantación, que se corresponden cos adoptados a nivel europeo, dado que vai ser o marco co que se pode comparar o noso avance con respecto ao resto de Estados membros, ao que se engade a contribución do sector residuos á redución de emisións de gases de efecto invernadoiro.

 

 Podes descargar a Estrategia Española de Economía Circular aquí 

 

 

 

 

Iniciativa para a simplificación administrativa e axilización da economía

Con motivo das accións para dinamizar a economía, diversas Comunidades Autónomas están a aprobar e publicando nos seus Boletíns Oficiais, distintas medidas para a simplificación Administrativa e a axilización da economía, de ámbito transversal.

Este é un asunto de longo percorrido, no que leva traballando intensamente desde as Asociacións empresariais de todos os ámbitos, pero no que os avances sempre foron poucos e difíciles, dada a inercia hiperreguladora e intervencionista de moitas disposicións legais que abocaron a que moitas Administracións logo non dispuxesen de recursos suficientes para cumprir os seus propios prazos e procedementos.

No ano 2019, a través do Comité Xurídico de COMINROC, empezáronse a preparar unhas propostas de mellora e modernización de procedementos que se están terminando de integrar nun informe que servirá como propostas ás 17 Direccións Xerais competentes en minería e á Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas do MiTERD.

Entre as propostas de reforma lexislativa e axilización de trámites nas que se está traballando, destacan:

 • Obrigación de emisión de informes sectoriais no prazo fixado Implementación do principio: “un único informe – un único trámite de información pública”
 • Implementación da figura do silencio administrativo positivo dunha vez e de maneira real e efectiva.
 • Substitución de licenzas municipais/ambientais por declaración responsable.
 • Eliminación do trámite de cualificación urbanística.
 • Proposta de procedemento para a solicitude de prórrogas da sección C).
 • Proposta de procedemento de reclasificación da sección A) a C).
 • Concurso automático de dereitos mineiro.
 • Axilización de trámites de revisión do PREN
 • Renovación automática de autorizacións de tránsito por vía pecuaria.
 • Adaptación da normativa de seguridade mineira aos principios da unidade de mercado, a boa regulación e competencia.
 • Supresión/ inaplicación da ITC de voaduras especiais e dos seus requirimentos.
 • Supresión/ inaplicación do art 117 nos seus tres primeiros apartados e do artigo 5 da 07.1.03 «Desenvolvemento de labores»
 • Supresión/ inaplicación de itinerarios formativos e, das Especificacións Técnicas de desenvolvemento.
 • Supresión/ inaplicación da autorización das sondaxes de geotermia Substitución do actual sistema de garantías financeiras (avais) de restauración das explotacións mineiras.
 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDO DO IMPACTO DEL COVID-19 NO SECTOR DOS ÁRIDOS - 3ª Enquisa de diagnose

Extracto do informe de resultados terceira enquisa de evolución do sector dos áridos, que recolle as opinións de 179 empresas, sobre a situación entre o 5 e ol 26 de maio:

- Novamente, case 180 empresas colaboraron, 18 delas galegas (só un 36% do total do sector galego)

- Escasas diferenzas entre CCAA

- Saúde: Redución da incidencia do  COVID-19, no sector
              - A incidencia da  COVID-19 entre traballadores reduciuse, do 8,97% de empresas con algún traballador infectado na primeira enquisa de fai máis dun mes, ao 0,98%. E pasouse de 0,52% empresas con casos de contaxio entre traballadores naquela enquisa, a 0% no último cuestionario.
              - Tamén se observa un incremento das empresas onde os traballadores de risco (segundo o Ministerio de Sanidade) están a poder acudir ao posto de traballo por decisións do Servizo de Prevención, pasando do 36,8% das empresas ao 17,53% na última enquisa. Obsérvase un certo estancamento.

- Caída da actividade: Lixeira melloría pero con perspectivas negativas
               - A caída de actividade media declarada polas empresas é do -38,69% nas últimas semanas.
               - Redución da actividade ao 53% (1 er período), 28,5% (2º período), pequena recuperación ao 45,1% (3 er período), lixeiro incremento ao 49,9% (4º período). Nos últimos 21 días recuperouse lixeiramente ao 61,3%. Prodúcese unha importante melloría de +8,17% respecto ao primeiro período.
               - Espérase que a facturación se reduza un -32,4% de media, cunha lixeira melloría de 6,9  pp, respecto ao período anterior.
               - A caída de vendas para o ano será do -34,6%. A perspectiva mellorou case 7  pp.
               - O nivel de novas ofertas é moi baixo (3,81/10), pero mellorou algo no último período, estando no -58% por baixo do normal, o que sigo augurando un parón diferido da actividade, se non se adoptan medidas dinamizadoras da construción.

 - Viabilidade das empresas: a opinión é algo máis optimista, aínda que negativa
               - En media, as empresas consideran que os seus problemas seguen diminuíndo en importancia, apuntando a unha progresiva (pero lenta) normalización da actividade. Destacan a incerteza, o desabastecemento de  EPIs e a paralización de obras, como principais problemas.
               - A estratexia comercial, os cocientes de liquidez e tesourería, a xestión de persoas, a comunicación e os impagados son as áreas máis afectadas.
               - Aos poucos, as perspectivas das empresas, van mellorando, aínda que seguen sendo moi negativas:
                            No 43,6% dos casos, as empresas consideran que o persoal diminuirá.
                            No 47,5% dos casos, as empresas non ve comprometida a súa viabilidade. O 9,9% si e o 42,6% non o sabe. A opinión é lixeiramente máis optimista.
                            O 70,3% non considera que deba recorrer ao concurso de acredores, o 29,7% non o sabe e o 0% considera que deberá facelo. Igualmente, a perspectiva é algo mellor.

          Descarga o informe

 

 

 

ESTUDO DO IMPACTO DO COVID-19 NO SECTOR DOS ÁRIDOS - 2ª Enquisa de diagnose

O resumo executivo é o seguinte:
 
- Escasas diferenzas entre CCAA
 
- Saúde: Redución da incidencia do COVID-19, no sector
            - A incidencia da COVID-19 entre traballadores reduciuse, do 8,97% de empresas con algún traballador infectado hai dúas semanas, ao 4,30%. E pasouse de 0,52% empresas con casos de contaxio entre traballadores a 0% no último cuestionario.
            - Tamén se observa un incremento dos traballadores de risco (segundo o Ministerio de Sanidade) que están a poder acudir ao posto de traballo por decisións do Servizo de Prevención, pasando do 36,8% das empresas ao 21,35% na última enquisa.
 
- Caída da actividade: Lixeira melloría conxuntural, limitada a un nivel do 50%, pero con perspectivas negativas
            - Redución da actividade ao 53% (1 er período), 28,5% (2º período) e pequena recuperación ao 45,1% (3 er período). Nos últimos 15 días recuperouse lixeiramente ao 50%. Mantense un retroceso de -3,20% respecto ao primeiro período.
            - A caída de vendas para o ano será do -41,4%. A perspectiva empeorou lixeiramente en -1,5%. ou Para máis do 96,7% de empresas, a facturación decrecerá, cun incremento do 4,2% respecto a a anterior enquisa, o que mostra un empeoramento de expectativas. Espérase que a facturación se reduza un -39,2% a final de ano.
           - Levará a un mínimo histórico de 72 millóns de toneladas, o 15% das vendas de 2008, o que anuncia unha situación moi complicada sectorialmente.
           - O nivel de novas ofertas é moi baixo (2,43/10), o -73% por baixo do normal, o que augura un parón diferido da actividade, se non se adoptan medidas dinamizadoras da construción. A situación segue empeorando progresivamente.
 
- Viabilidade das empresas: a opinión é algo máis optimista, aínda que negativa
          - A estratexia comercial, a incerteza política, os cocientes de liquidez e tesourería, a xestión de persoas, os impagados, a dispoñibilidade de EPIs, a subministración a clientes ou o de provedores, a continuidade do negocio e a comunicación son as áreas máis afectadas. O cumprimento de contratos é o problema considerado como menos relevante.
          - En media, as empresa consideran que os seus problemas reducíronse en importancia nos últimos 15 días. Destacan a incerteza, o desabastecemento de EPIs e a paralización de obras, como principais problemas.
          - No 47,9% dos casos, o persoal diminuirá, cunha mellor perspectiva de 8,7%, respecto ao período anterior.
          - O 40,8% das empresas non ve comprometida a súa viabilidade, o 8,6% si e o 50,5% non o sabe. A opinión é lixeiramente máis optimista.
          - O 64,9% non considera que deba recorrer ao concurso de acredores, o 35,1% non o sabe e o 0% considera que deberá facelo. Igualmente, a perspectiva é algo mellor.
 

Descarga o informe

 

 

 

ESTUDO DO IMPACTO DO COVID-19 NO SECTOR DOS ÁRIDOS, A NIVEL GALLEGO E NACIONAL

Nos pasados días realizóuse una enquisa anónima para coñecer o impacto que a actual situación está a ter no noso sector, obtívose resposta do 60% das empresas galegas productoras de áridos. 

Cos datos obtidos elaborouse un informe-resumen da situación do sector dos áridos a 21 de abril do 2020, que se pode descargar no enlace.


Nas próximas datas repetirase o estudo, para coñecer o avance da situación.

 

Descarga o informe

 

 

 

ARIGAL reúnese con Francisco Conde, Conselleiro de Economía

Na tarde de onte, unha representación de ARIGAL mantivo unha vídeo chamada con D. Francisco Conde, Conselleiro de Economía, Emprego e Industria, e D. Ángel Bernardo Tahoces, Director Xeral de Enerxía e Minas, co obxectivo de analizar o impacto actual e futuro, da pandemia COVID-19 no sector extractivo dos áridos.

O Secretario de Arigal, D. Roberto Almuiña, detallou o avance dos resultados e os niveis de actividade das nosas canteiras, extraídos da enquisa que se está realizando ás empresas produtoras de áridos, a nivel autonómico e nacional:

 

PERÍODO NIVEL   DE
 ACTIVIDADE
  GALICIA     ESPAÑA
16 - 27 MARZO 57%        57%
30 MARZO - 9 ABRIL 17%        29%
13 - 20 ABRIL  49%        49%

 
Co fin de paliar a difícil situación que afrontan as nosas empresas, demandouse unha progresiva volta á normalidade produtiva, garantindo sempre a seguridade da saúde dos traballadores, a cuxo fin se propuxeron as seguintes medidas:

         1.  GARANTÍA DE SEGURIDADE DA SAÚDE DOS TRABALLADORES DA MINERÍA
                a.  Garantía de dispoñibilidade de  EPIS, ensaios de detección , termómetros e outros,  a prezos razoables
                b.  Revisión por parte da inspección de traballo ou do  ISSGA das medidas adoptadas,
         2.  REACTIVACIÓN URXENTE E CONTROLADA DA ACTIVIDADE CONSTRUTIVA
                a.  A curto prazo:
                     i. Necesidade urxente de que as distintas Administracións, activen os traballos de certificación das obras executadas para garantir a subsistencia dos nosos clientes e a das nosas empresas.
                     ii. Adxudicación e execución urxente de obras xa licitadas
                     iii. Esixencia do cumprimento de pagos pendentes
                b.   A medio prazo:
                     i.  Liñas de crédito específicas para o sector,
                     ii. Medidas efectivas para a  flexibilización e axilización da tramitación administrativa,
                     iii. Na actualidade, as 70 canteiras e  graveras de Galicia, están todas operativas, pero a ameaza do peche temporal de explotacións, está aí polo que é imprescindible flexibilizar os  ERTE´s e ERE´s, e acompañalo de medidas de suspensión das obrigacións con Facenda e SS e de contratos de enerxía eléctrica.

 

INTERVENCION DO Sr. CONSELLEIRO

Tras esta exposición detallada, o Sr. Conselleiro transmitiunos a plena consciencia da Xunta do gran esforzo que están a realizar as empresas do sector  dos  Aridos,  para poder manter o 100% dos seus persoais, polo escaso número de  ERTE´ s solicitados. Tamén destaco que o 90% dos  ERTES solicitados hanse resolvido positivamente, e mediante resolución da Autoridade Laboral, o que redunda nunha maior seguridade xurídica.

Igualmente, confirmou que desde a Xunta, deuse orde á  Axencia  Galega de Infraestruturas a reactivar todas as obras de construción, executar todo o licitado, e axilizar licitacións, destacando que ata a data, reactiváronse 500 obras en Galicia.

No referido ás liñas de financiamento do circulante para paliar a difícil situación actual, explicou que ademais das liñas  ICO do estado, a Xunta  a través do IGAPE puxo en marcha unha orde de axudas para acceso a Liquidez, dirixida ás Pemes, por medio de préstamos avalados polas Sociedades de Garantía  Recíproca, cun prazo de amortización de 4 anos cun de carencia e cuxos intereses estarán totalmente subvencionados polo IGAPE. Máis información nesta ligazón:

https:// ceei. xunta. gal/coronavirus/ axudas- economicas

Á petición de maior axilidade administrativa, tanto o Sr. Conselleiro, como o Director Xeral de Enerxía e Minas, asumiron a necesidade de dar maiores impulsos, comprometéndose, en canto volvamos a unha relativa normalidade,  aseguir estudando as peticións, co obxectivo de conseguir a imprescindible seguridade xurídica, con grupos de traballo, como en anteriores ocasións.

Finalmente, o Sr. Conselleiro propuxo a continuación da colaboración entre Consellería e  ARIGAL para  o seguimento da evolución da pandemia e a súa afección á nosa actividade empresarial.


 

 

SOBRE ARIGAL

A Asociación Galega de Áridos (Arigal) é unha organización empresarial galega integrada por máis de 74 empresas que desevolven a súa actividade nas distintas áreas do sector dos áridos: industria, fabricación, tratamento e distribución. En total, as firmas asociadas operan en 75 centros de actividade e xeran arredor de 3.600 postos de traballo, entre empregos directos e indirectos. No exercicio de 2019 os asociados de Arigal sumaron unha cifra de negocio conxunta de 51,2 millóns de euros.

 

Boletín informativo

Súmate aos centos de persoas que reciben o noso boletín informativo Arigal Novas enviándonos un correo electrónico coa túa solicitude ao seguinte enderezo: info@arigal.gal