ESTUDO DO IMPACTO DA COVID-19 NO PRIMEIRO TRIMESTRE DO 2021, NO SECTOR DOS ÁRIDOS

Informe de resultados novena enquisa de evolución do sector dos áridos, a nivel nacional e a nivel autonómico que recolle as opinións de 161empresas, sobre a situación do sector no primeiro trimestre do 2021.

Os principais resultados son os seguintes: 

 • Representatividade similar ás anteriores (161 respostas)

 • Primeiro crecemento da actividade media, aínda moi leve: +0,81%.

- O 64,4% das empresas produciu máis.

- Preocupa o 21,2% de empresas cuxa actividade segue retrocedendo e que seguen recortando emprego.

 • O nivel de ofertas segue baixo, pero mellorou no período.

 • A importancia dos problemas derivados da pandemia redúcese de forma moi importante.

 • Os ERTE en vigor son xa moi escasos.

 • En xezral, as empresas móstranse máis optimistas.

 • O 44,9% considera que a situación mellorará (fronte ao 18,1% que o pensaba en xaneiro), o 33,3% que se manterá igual (fronte ao 22,7%) e o 20,3% que irá a peor (fronte ao 43,4%).

Máis en detalle:

Saúde

 • A incidencia da Covid-19 entre traballadores baixa pero segue a niveis altos (20% de empresas con casos), moi superiores aos do momento de confinamento, en consonancia coa maior capacidade de diagnose e coa expansión da enfermidade nese momento.

 • Desafortunadamente, o número de empresas con algún traballador contaxiado que orixinou contagios internos entre traballadores é do 7,1% destas (1,4% do total de empresas).

 • A porcentaxe das empresas onde os traballadores de risco (segundo o Ministerio de Sanidade) están a poder acudir ao posto de traballo por decisións do Servizo de Prevención, está estancado en niveis do 94%.

Actividade media

 • Desde o inicio da pandemia, por primeira vez rexístrase un crecemento de actividade media, moi leve aínda, do +0,81%, o mellor dato da serie.

- Mellor dato da serie, desde o inicio da pandemia, co 100,81% de actividade.

 • A curva de distribución mostra un groso de empresas (78,8%) cuxa actividade estivo igual ou creceu.

- Preocupa o 21,2% de empresas cuxa actividade segue retrocedendo.

- O 64,4% das empresas produciu máis.

 • En xeral o perfil é moito mellor que nas enquisas anteriores, cunha mellora xeneralizada, é dicir que as estimacións anteriores víronse superadas polos datos reais. 

 • Redúcense considerablemente as diferenzas por franxas de produción, con menos de 8 pp de diferenza. O mellor comportamento móstrase entre as empresas de produción entre 200.000 e 300.000 toneladas (105,93%) mentres que o peor rexístrase nas empresas de menos de 100.000 t (77,52%).

 • O % de actividade declarado, ponderado por produción, é do 101,90%, dato case idéntico ao dato obtido sen ponderación.

Facturación

 • As empresas declaran que a súa facturación creceu no I trimestre de 2021 un imperceptible pero esperanzador +0,33% de media.

 • Prodúcese unha melloría de respecto ao dato estimado en 2020 de case 16 pp.

Ofertas

 • Aínda que a situación evolucionou positivamente desde a enquisa anterior, co mellor dato da serie, aínda require dunha drástica mellora e estase lonxe da situación de normalidade.

 • O nivel de novas ofertas segue moi baixo (5,22/10), mellorando ata o -42% por baixo do normal, o que segue augurando un parón diferido da actividade, se non se adoptan medidas dinamizadoras da construción.

Procesos afectados e problemas

 • A xestión de persoas foi a área máis afectada no I trimestre, seguida da estratexia comercial, a comunicación con clientes, empregados e provedores, os impagados e os cocientes de liquidez, aínda que xa están a un nivel de afectación moi baixo.

 • A continuidade do negocio, o cumprimento de contratos e a subministración a clientes son as áreas menos afectadas.

 • Os problemas derivados da COVID-19 van reducindo a súa importancia, cun nivel medio de pouco importante.

 • Destaca a incertidume como o problema máis importante.

 • Seguen en importancia, pero moito menos grave, a perda de cualificación crediticia de clientes, o anuncio de aprazamentos de pagos por clientes e emerxe como problema a falta de subministracións e repostos, pero todos eles seguen evolucionando positivamente.

 • Repunta en importancia a falta de transportistas, aínda que cun impacto baixo.

 • O resto de problemas deixa de ser relevantes.

 • Desde o inicio da crise, todos os problemas melloraron, excepto a falta de transportistas, que empeorou. O desabastecemento de EPIs, a dificultade para acollerse a ERTEs e a paralización das obras son os que máis melloran.

 • No primeiro trimestre empeoran a dispoñibilidade de repostos, a coordinación de horarios entre as canteiras e as obras, os traballadores e directivos con síntomas de COVID-19 e os incidentes por cuestións de mobilidade.

 • En media, as empresas consideran que os seus problemas seguen diminuíndo en importancia (-47%), apuntando a unha progresiva normalización da actividade.

Emprego

 • No 13% dos casos, as empresas declararon que os seus persoais diminuíron no I trimestre de 2021, o que representa unha mellora de 3 pp respecto a a estimación previa.

 • Pola contra, o 11% das empresas ha visto que o seu persoal creceu e o 76% mantena igual.

 • Desde o inicio, a situación mellorou en preto de 44 pp.

 • O 1% das empresas declara recorrer ao ERTE no I trimestre de 2021. Non están previstos no 99% dos casos.

 • Unicamente o 5% das empresas que o solicitou teno vixente nestes momentos.

 • É dicir que, sobre o total de empresas do sector, só o 1,4% teñen vixente un ERTE actualmente.

Viabilidade

 • No 60% dos casos, as empresas non ven comprometida a súa viabilidade. O 6,0% (o mesmo dato que na enquisa anterior) si e o 28% non o sabe.

 • Desde o inicio, a situación mellorou en preto de 32 pp.

Concursos de acredores

 • No I trimestre de 2021, as perspectivas son máis optimistas que na enquisa anterior. O 89% non considera que deba recorrer ao concurso de acredores, o 11% non o sabe e ningunha considera que deberá facelo.

 • Desde o inicio, a situación mellorou en máis de 26 pp.

Préstamos ICO

 • O 41% das empresas declara recorrer a créditos ICO, pero mentres que o 97% das que o solicitaron puidérono obter, o 3% víronse rexeitadas.

 • O 57% non recorreu a eles.

Evolución da situación en 2021

 • O 44,9% considera que a situación mellorará (fronte ao 18,1% que o pensaba en xaneiro), o 33,3% que se manterá igual (fronte ao 22,7%) e o 20,3% que irá a peor (fronte ao 43,4%).

 • O índice de confianza sobe de 1,78/5 (peor) a 3,1/5 (mellor).

          Descarga o informe

 

 

ENERXÍA E MINAS Necesitamos enxeñeiros/as en enerxía e recursos minerais

A sociedade necesita enxeñeiros/as en enerxía porque é necesario proporcionar servizo de enerxía aos ámbitos doméstico e industrial. E ademais facelo acoutando os efectos que sobre o clima teñen a produción e o uso de enerxía.
 
Para dar resposta a esta necesidade na Escola de Ingeriería de Minas e Energia (http://minaseenerxia.uvigo.es/es/) imparten o Grao en Enxeñería da Enerxía, única titulación de grao en Galicia que forma a especialistas neste ámbito: enxeñeiros e enxeñeiras capaces de deseñar, optimizar e dirixir tecnicamente os procesos tecnolóxicos que van desde a xeración da enerxía ata o nivel de usuario de enerxía térmica ou eléctrica (produción, almacenamento, transporte, distribución, mercados).
 
Un sector en expansión no que a empregabilidade é moi elevada. Na mesma liña, os enxeñeiros/ as de recursos minerais han de prover á industria das materias primas necesarias para fabricar as tecnoloxías antes mencionadas e as asociadas á dixitalización dos procesos industriais.
 
No Grao en Enxeñería dos Recursos Mineiros e Enerxéticos fórmase a profesionais que coñecen os usos dos recursos minerais e os procesos tecnolóxicos asociados á súa procura, extracción e transformación, capaces de expor solucións compatibles co medioambiente e que coñecen as tecnoloxías de reciclaxe, renovación e reutilización de residuos mineiros e industriais. Trátase dunha titulación única en Galicia que habilita para a profesión regulada de enxeñeiro/a técnico/a de minas.
 

LER MAIS:  ENLACE Ó FARO DE VIGO

OS MINEIROS DE TOURO - O PINO INTÉGRANSE NA PLATAFORMA POLA FORMACIÓN PROFESIONAL PROMOVIDA POR ARIGAL

O pasado 2 de xuño a Asociación Galega de Áridos reuniuse coa Asociación de Traballadores Mineiros Touro - O Pino para asinar un convenio para a integración da Asoc. Mineiros Touro na plataforma pola formación profesional no eido mineiro que promove Arigal.

A Asociación de Traballadores Mineiros Touro - O Pino traballa fundamentalmente para promover a industria na súa comarca, na que a mineira ten unha fundada base territorial, contribuíndo ó desenrolo económico e social sostible, defendendo o traballo no sector mineiro e primando a sustentabilidade e compatibilidade sociolóxica e medioambiental da minería con outros sectores primarios da economía da zona, e de Galicia no seu conxunto, baixo un marco nacional e internacional.

Ante o declive demográfico do rural galego ámbalas entidades poñen de manifesto a necesidade de promover un desenrolo económico, baseado na explotación de tódolos recursos naturais agrícolas, gandeiros, forestais e do subsolo e complementado pola creación de industrias que engadan valor económico aos nosos recursos.

Este desenrolo ten que facerse seguindo estrictos criterios de sustentabilidade medioambiental, social e económicos, de xeito que sirva para crear postos de traballo estables e asentar poboación nos concellos de Touro e O Pino e en todo o rural galego.

Pero para que este desenrolo sexa posible, un pilar fundamental é a formación profesional dos traballadores; e por elo, Arigal está promovendo unha plataforma para impulsar a implantación en Galicia do ciclo de sondeos e operacións mineiras en réxime de formación profesional dual.

A plataforma conta co apoio das mais importantes empresas de áridos de Galicia así como compañías de sondeos, excavacións, constructoras e operadoras portuarias, ás que agora se une a Asociación de Mineiros de Touro – O Pino.  

ERIMSA POTENCIA A INNOVACIÓN DO SECTOR MINEIRO COA LIÑA DE AREAS SILÍCEAS Q- SAND PARA MÚLTIPLES APLICACIÓNS

A compañía satisfai a demanda da industria química e da construción, entre outros sectores, cunha liña de produtos que se caracteriza pola súa versatilidade e elevada calidade

Erimsa, que avoga por unha minería moderna e sostible, continúa apostando pola innovación para dar un novo impulso a un sector xerador de riqueza, fundamental para o desenvolvemento socioeconómico de Galicia e de todo o territorio nacional. A compañía ampliou a súa gama de areas  silíceas con  Q- Sand, que ten múltiples aplicacións e está especialmente enfocada á fabricación de morteiros e pinturas,  abrasivos,  fundición e  ferroaleaciones, entre outros.

A empresa comercializou en 2020 máis de 25.000 toneladas de areas especiais, esenciais para a construción de infraestruturas básicas, como vivendas, estradas ou hospitais. Os áridos son a segunda materia prima máis utilizada despois da auga. A previsión do mercado é un incremento potencial da demanda por parte de diferentes sectores.

A versatilidade da gama  Q- Sand fai que o seu uso sexa tamén de gran eficacia en pavimentos especiais, superficies deportivas, tanto de céspede natural como artificial e xardinería,  abrasivos industriais, prefabricados…  Tamén se emprega para mellorar o funcionamento dos  filtros e sistemas de depuración.

 Erimsa utiliza procesos innovadores para asegurar a sustentabilidade económica e ambiental na produción destes materiais, para o que emprega como materia primeira cuarzo seleccionado, libre de materia orgánica e  impurezas, fornecendo unha area de elevada calidade, totalmente seca, garantindo continuidade e estabilidade nas condicións físicas e químicas dos produtos. Así mesmo, os cortes  granulométricos son moi precisos, mesmo por baixo de 1 mm.

A empresa aposta por outorgar valor engadido coa práctica da súa actividade empresarial.   Q- Sand é o resultado do seu empeño por avanzar no desenvolvemento de produtos que contribúan á modernización do catálogo de produtos da empresa e que acheguen solucións a outros sectores.

Esta liña de areas  silíceas únese ao primeiro lanzamento levado a cabo por  Erimsa. Despois de anos de estudos, en 2015, o departamento de I+D+i desenvolveu as areas  Q- Bed, avaladas por veterinarios para utilizar como camas para vacas. Na actualidade, lidera o mercado con este produto que incide nun mellor benestar animal ao proporcionar maior calidade do repouso ás reses.

A compañía ten no mercado outras gamas de áridos para diferentes aplicacións.  Q-Golf aconséllase para a construción e o mantemento dos campos de golf, e  Q-Play é a liña apropiada para mellorar as superficies das instalacións deportivas.

Erimsa, que conta con catro centros de produción en Galicia e Castela e León, comercializa as areas  Q- Sand desde A Estrada (Pontevedra) a granel ou envasadas en  big- bag. Dispón dun eficiente sistema loxístico para a súa distribución.

SOBRE ARIGAL

A Asociación Galega de Áridos (Arigal) é unha organización empresarial galega integrada por máis de 73 empresas que desevolven a súa actividade nas distintas áreas do sector dos áridos: industria, fabricación, tratamento e distribución. En total, as firmas asociadas operan en 75 centros de actividade e xeran arredor de 3.600 postos de traballo, entre empregos directos e indirectos. No exercicio de 2022 os asociados de Arigal sumaron unha cifra de negocio conxunta de 46,5 millóns de euros.

 

Boletín informativo

Súmate aos centos de persoas que reciben o noso boletín informativo Arigal Novas enviándonos un correo electrónico coa túa solicitude ao seguinte enderezo: info@arigal.gal