ARIGAL, CANAL DENUNCIA

A presente canle de denuncias créase para responder o compromiso de ASOCIACIÓN GALEGA DE ÁRIDOS co cumprimento tanto da normativa externa que lle é de aplicación como das súas propias políticas e Código de conduta ou ético.

A nosa entidade pretende dar cumprimento así mesmo ao disposto na Lei 2/2023, do 20 de febreiro, reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a corrupción.

Esta canle de denuncias foi creado para que poida comunicarse calquera incumprimento normativo.

A canle poderá ser empregado empregados e persoas vinculadas á nosa empresa para que comuniquen, se coñecen ou sospeitan de maneira fundada que algún membro da organización, está a realizar actos contrarios á lei, ao seu Código de conduta ou a calquera das súas políticas. Na nosa empresa estamos totalmente comprometidos coa transparencia e o comportamento ético, polo que poñemos ao dispor a Canle de Denuncias, no que se garante a confidencialidade da información e dos denunciante.

DEREITOS DO DENUNCIANTE

I. Dereito a recibir información previa.

ASOCIACIÓN GALEGA DE ÁRIDOS comprométese a informar debidamente o denunciante de todos os trámites en relación ao proceso de denuncia.

II. Dereito á confidencialidade.

ASOCIACIÓN GALEGA DE ÁRIDOS garante a confidencialidade no recibimento e xestión das comunicacións realizadas a través da presente Canle de Denuncias. Infórmase o denunciante de que, tanto no formulario de denuncia como durante a investigación, só solicítanse os datos estritamente necesarios para tramitala. Ademais, só poderá acceder aos devanditos datos por parte do persoal autorizado.

III. Dereito a recibir un “acuse de recibo”.

ASOCIACIÓN GALEGA DE ÁRIDOS informará o denunciante da recepción da comunicación nun prazo máximo de 7 días.

IV. Incorporación da denuncia ao rexistro de informacións.

A canle interna inclúe un Rexistro de informacións que estará integrado por un libro rexistro das informacións recibidas e das investigacións internas respectando os requisitos de confidencialidade previstos na lei

V. Dereito a recibir unha información razonable.

ASOCIACIÓN GALEGA DE ÁRIDOS informará o denunciante do estado da denuncia nun prazo máximo de tres meses a partir do envío do acuse de recibo.
No caso de que non se atopen evidencias que dean lugar a un procedemento informaráselle igualmente da finalización do procedemento.

VI. Dereito a unha investigación transparente a un interlocutor imparcial.

As denuncias ou consultas recibidas serán tratadas coa máxima transparencia e imparcialidade por parte dos encargados da investigación, que posúen a preparación suficiente e adecuada para responder as dúbidas do denunciante ou tramitar a denuncia interposta.

VII. Dereitos derivados da Protección de Datos.

ASOCIACIÓN GALEGA DE ÁRIDOS garante que todos os datos que proporcione o denunciante mediante a canle de denuncias serán tratados conforme á normativa vixente de protección de datos, sen prexuízo dos dereitos dos denunciantes, entre outros, de acceso, rectificación, oposición, limitación do tratamento e supresión.

VIII. Conservación de datos

Os datos que sexan obxecto de tratamento poderán conservarse no sistema de informacións unicamente durante o tempo imprescindible para decidir sobre a procedencia de iniciar unha investigación sobre os feitos informados.

IV. Dereito á non represalia.

ASOCIACIÓN GALEGA DE ÁRIDOS respecta a prohibición de represalias ao denunciante, por tanto non se poderá esixir ao mesmo responsabilidade pola información contida na denuncia, salvo que actúe de mala fe.

FORMA DE PRESENTAR A DENUNCIA

-Enviando un correo electrónico á dirección: canaldenuncias@arigal.gal
- Por correo postal en la siguiente dirección:

ASOCIACIÓN GALEGA DE ÁRIDOS (ARIGAL)


R/ Agro de Vella, 3 – 1º C

15895 O Milladoiro – Ames (A Coruña)

SOBRE ARIGAL

A Asociación Galega de Áridos (Arigal) é unha organización empresarial galega integrada por máis de 73 empresas que desevolven a súa actividade nas distintas áreas do sector dos áridos: industria, fabricación, tratamento e distribución. En total, as firmas asociadas operan en 75 centros de actividade e xeran arredor de 3.600 postos de traballo, entre empregos directos e indirectos. No exercicio de 2022 os asociados de Arigal sumaron unha cifra de negocio conxunta de 46,5 millóns de euros.

 

Boletín informativo

Súmate aos centos de persoas que reciben o noso boletín informativo Arigal Novas enviándonos un correo electrónico coa túa solicitude ao seguinte enderezo: info@arigal.gal