O Goberno aproba a Estratexia Española de Economía Circular para reducir a xeración de residuos e mellorar a eficiencia no uso de recursos

O Goberno aproba a Estratexia Española de Economía Circular para reducir a xeración de residuos e mellorar a eficiencia no uso de recursos

A Estratexia, denominada “España Circular 2030”, marca obxectivos para esta década que permitirán reducir nun 30% o consumo nacional de materiais e recortar un 15% a xeración de residuos respecto a 2010

O Consello de Ministros deu luz verde este 2 de Xuño á Estratexia Española de Economía Circular ( EEEC) ―”España Circular 2030”―, que senta as bases para superar a economía lineal e impulsar un novo modelo de produción e consumo no que o valor de produtos, materiais e recursos mantéñanse na economía durante o maior tempo posible; no que se minimice a xeración de residuos e aprovéitense ao máximo aqueles cuxa xeración non se puido evitar.

A súa execución materializarase a través de sucesivos plans de acción  trienales, que recollerán as medidas concretas a desenvolver pola Administración Xeral do Estado para implementar actuacións en economía circular en España. O primeiro deles será presentado a finais de 2020 e abarcará o período 2021-2023.

Implicacións ao sector dos áridos

Aínda que a Estratexia de Economía Circular está dotada dun carácter transversal, identifica seis sectores prioritarios: construción, agroalimentario, pesqueiro e forestal, industrial, bens de consumo, turismo e sector téxtil e confección. En particular, é fundamental aproveitar as oportunidades que ofrece a economía circular para desenvolver unha industria española centrada na reciclaxe.

A importancia do sector mineiro queda reflectida na análise da gran dependencia europea de materias primas como a auga, os metais ou os minerais e a súa volatilidade, polo que se propón a recuperación dos residuos e procesos de produción máis eficientes.

Os residuos de construción e demolición constitúen así mesmo una das áreas prioritarias a nivel europeo, estimándose que xeran entre un 25 % e un 30 % dos residuos da Unión, cun amplo potencial de mellora a través de técnicas de reciclaxe, que actualmente oscila entre o 10 % e o 90 % segundo os Estados da Unión, sendo o seu maior problema que os materiais valiosos non sempre se identifican, recollen por separado e  valorizan adecuadamente.

Destacan as seguintes liñas de actuación con relevancia para o sector:

  •     Exponse novas oportunidades para o financiamento de proxectos que fomenten o tránsito cara á economía circular e a  bioeconomía. Neste sentido e no ámbito dos residuos, poderán ser obxecto de financiamento actividades vinculadas á prevención, preparación para a reutilización e a reciclaxe.
  •     Para facilitar o cambio necesario cara á economía circular son fundamentais as ferramentas que faciliten o que os consumidores conten coa necesaria información á hora da toma de decisións de compra. A transparencia é clave para iso, e os sistemas de certificación voluntarios,  ecoetiquetas, as declaracións ambientais de produto, ou a Análise de Ciclo de Vida ( ACV), son bos exemplos diso.
  •     A contratación pública representa unha parte importante do consumo, polos volumes de gasto das distintas administracións públicas dentro do mercado, polo que se considera unha ferramenta clave para a transición cara a unha economía circular. Por iso, débense fomentar accións para implementar a Contratación Pública Verde, establecendo medidas ou elaborando criterios para ser utilizados polos distintos órganos de contratación.
  •     Traballar en prol de mellorar a eficiencia do uso da auga nos ciclos produtivos para reducir a súa demanda mediante os instrumentos da política da auga, como a planificación hidrolóxica e a xestión sostible dos recursos hídricos, pero tamén a través dos instrumentos propios dunha economía circular.
  •     Materias primas secundarias: o uso de materias primas secundarias permitirá facer un uso máis sostible dos recursos naturais, así como crear confianza nos consumidores cara a formas de consumo responsables.

    A  EEEC recolle tamén un conxunto de indicadores para avaliar o seu grao de implantación, que se corresponden cos adoptados a nivel europeo, dado que vai ser o marco co que se pode comparar o noso avance con respecto ao resto de Estados membros, ao que se engade a contribución do sector residuos á redución de emisións de gases de efecto invernadoiro.

 

 Podes descargar a Estrategia Española de Economía Circular aquí 

 

 

 

 

Read 1009 times

SOBRE ARIGAL

A Asociación Galega de Áridos (Arigal) é unha organización empresarial galega integrada por máis de 73 empresas que desevolven a súa actividade nas distintas áreas do sector dos áridos: industria, fabricación, tratamento e distribución. En total, as firmas asociadas operan en 75 centros de actividade e xeran arredor de 3.600 postos de traballo, entre empregos directos e indirectos. No exercicio de 2019 os asociados de Arigal sumaron unha cifra de negocio conxunta de 51,2 millóns de euros.

 

Boletín informativo

Súmate aos centos de persoas que reciben o noso boletín informativo Arigal Novas enviándonos un correo electrónico coa túa solicitude ao seguinte enderezo: info@arigal.gal